subskrybuj: Artykuły | Komentarze

Wzrost gospodarczy a kursy walut

Kurs waluty oznacza jej cenę wyrażoną w walucie obcej, a im silniejszy gospodarczo kraj, tym bardziej wartościowa jest jego waluta w stosunku do innych. Dobra sytuacja gospodarcza kraju przyciąga inwestorów, co wpływa na umocnienie waluty. W dłuższej perspektywie sytuacja może się zmieniać, a duża ilość waluty na rynkach zagranicznych obniży jej wartość. Przyjrzyjmy się tej zależności.

Czym jest wzrost gospodarczy

Wzrost gospodarczy danego kraju jest procesem powiększania produkcji dóbr i usług w danym kraju, w danym okresie. Mówiąc inaczej o wzroście gospodarczym możemy mówić wtedy, gdy w danym roku w kraju wyprodukowano więcej dóbr i usług niż w roku poprzednim. Termin wzrostu gospodarczego odnosimy zazwyczaj do gospodarki krajowej, ale może być również odnoszony do grupy krajów (np. Unia Europejska) lub do całej gospodarki światowej. Wzrost gospodarczy dotyczy tych elementów gospodarki, które można zmierzyć, np. wzrostu produkcji, dochodów czy zatrudnienia.

Jak bogaty jest kraj

Podstawowym miernikiem dochodu narodowego i miarą wielkości gospodarki jest Produkt Krajowy Brutto (PKB). Na jego wysokość składa się suma dóbr i usług finalnych wytworzonych na terenie danego kraju w danym okresie (najczęściej w ciągu roku). PKB to suma czynników takich jak: bilans handlowy (różnica między importem a eksportem), wydatki przedsiębiorstw, wydatki rządowe, inwestycje oraz wydatki konsumpcyjne (ile i na co wydają obywatele). Jak mówi ekspert z kantoru internetowego Centnet.pl:

– „Jeżeli kraj ma wysokie PKB, to uznaje się, że jego kondycja gospodarcza jest dobra. Gospodarka na dobrym poziomie przyciąga zagranicznych inwestorów. Zwiększa się popyt na walutę danego kraju i jej kurs nadal wzrasta”.

Wzrost gospodarczy łączy się zwykle z wzrostem eksportu. Ten także wpływa na wartość waluty. W jaki sposób? Otóż kupcy zainteresowani eksportem towarów z danego kraju, muszą zakupić jego walutę. I znów zapotrzebowanie na walutę przekłada się na wzrost jej kursu. Ma to jednak znaczenie jedynie w krótszej perspektywie.

W perspektywie dłuższej wzrost gospodarczy przekłada się na import dóbr i usług z zagranicy. Długotrwały i intensywny import wpływa na zwiększenie ilości krajowej waluty na międzynarodowych rynkach. Skutkuje to spadkiem jej kursu.

Podsumowując, w teoretycznym i uproszczonym modelu gospodarki, wzrost PKB wywołuje umocnienie waluty krajowej, czyli spadek kursu sprzedaży walut obcych i wzrost kursu sprzedaży waluty krajowej. Natomiast jeżeli PKB danego kraju maleje, możemy mówić o recesji w gospodarce. Wpływa to na osłabienie kursu walutowego – wzrost kursu sprzedaży walut obcych i spadek kursu sprzedaży waluty krajowej. Warto pamiętać również o tym, iż zbyt duży wzrost kursu waluty może skutkować osłabieniem cenowej konkurencyjności eksportu, co może wyraźnie spowolnić wzrost PKB, a nawet go obniżyć.